Servicehälsan

Så möter vi Corona-viruset

Sedan december 2019 sprids ett nytt corona-virus över världen. Viruset upptäcktes i Kina strax före årsskiftet men har sedan dess, i olika omfattning, fått fäste i flertalet länder.

Sjukdomen viruset kan leda till kallas för Covid-19 och ger symtom som feber och hosta. Sjukdomsbilden påminner på många sätt om influensa. De flesta drabbade blir lindrigt sjuka. För andra, som har en sjukdomsbild sedan tidigare, kan sjukdomen leda till andningssvårigheter och lunginflammation.

Var varsam och uppmärksam

Viruset överförs genom nära kontakt med någon som är sjuk eller när denne hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Symtomen är ofta lindriga och kommer vanligtvis cirka 5 dagar efter det att man blivit smittad. Tiden från smitta till symptom kan dock vara både längre och kortare.

Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med ett eller flera av följande symtom:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Illamående

För äldre och tidigare sjuka kan sjukdomen bli svårare

En del människor får svårare besvär, som andningssvårigheter och lunginflammation.

De flesta av dem som får allvarligare besvär är äldre än 80 år. Även personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar eller personer med cancer kan få en allvarligare sjukdom.

Så undviker du att smittan sprids

Det finns flera saker i vardagen du ska tänka på för att förhindra att smitta sprids.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Råd och regler för hur vi agerar i samhället uppdatertas ständigt och följs bäst på Folkhälsomyndigheten.se.

Viktiga telefonnummer

 • Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.
 • Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Hit ska du vända dig vid frågor eller behov av hjälp

Vår branschförening, Sveriges företagshälsor, rekommenderar på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att personer med symptom som behöver sjukvårdsrådgivning kontaktar 1177.

Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning finner du på:

Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.se

Provtagning för analys av coronasmitta

I dagsläget saknar företagshälsorna generellt förutsättningar för säker provtagning, såsom validerat provtagningsmaterial och godkänd personlig skyddsutrustning, då detta har behövt förbehållas sjukvården.

Då det fortfarande råder brist på provtagningsmaterial och skyddsutrustning prioriteras användning av detta för de svårast sjuka patienterna på våra sjukhus (enligt Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation 1A).

När Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsenheter anser att materiella resurser finns för att även prioritera individer enligt provtagningsindikation grupp 1B (personal i sjukvård och äldreomsorg), och om detta då inte kan tillgodoses personalmässigt inom sjukvården, är företagshälsorna beredda att, givet rätt förutsättningar, vara behjälpliga.

Spirometri i samband med lagstadgade och frivilliga medicinska kontroller*

Under förutsättning att den som ska genomgå undersökningen är fullt frisk** vid provtillfället, att basala hygienrutiner iakttas och att undersökningen görs i ett, för ändamålet avsett utrymme finns det inga hinder att utföra en spirometri.

*Joniserande strålning (SSMFS 2018:1); Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3); Järnväg, Transport, Sjöfart
** inga symptom på luftvägsinfektion

Utfärdandet av friskintyg

Företagshälsorna kan inte styrka frånvaron av coronavirus (covid 19) i samband med utfärdandet av friskintyg.

Bedömning vid ett arbetsgivarbeslut om förstadagsintyg

Generella arbetsoförmågebedömningar vid utfärdade förstadagsintyg* ska i första hand ske per telefon- eller videokonsultation**.

*En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt Lag om Sjuklön 10 § första stycket 2
** Oavsett COVID-19-spridning behöver en vårdgivare som en företagshälsa av patientsäkerhetsskäl ta hänsyn till smittrisken för andra kundanställda patienter så väl som de anställda på våra enheter

----------------------

Publicerad 26 Mar 2020