Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK) är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Genom att utforska och stärka det friska och resursrika hos individen kan hälsan och självkänslan förbättras.

Genom basal kroppskännedom (BK) regleras spänningsbalansen i kroppen, vilket skapar möjligheter att stärka kroppsliga och mentala resurser.

  • Fysiskt kan BK innebära bättre kroppslig balans och stabilitet. 
  • Fysiologiskt sker en reglering i det autonoma nervsystemet, andningen blir friare och den muskulära spänningsbalansen förbättras.
  • Psykologiskt innebär den ökade kontakten med kroppen möjligheter till ökad självkänsla och en bättre kontakt med behov och känslor. Förmågan att värna sina gränser, att relatera till andra samt att kunna hantera smärta eller ångest kan då påverkas positivt.
  • Existentiellt stimuleras den medvetna närvaron och kan ge en djupare känsla av mening och mål med livet.

Relationen mellan patient och behandlare är en central del av behandlingen. Fysioterapeuten är experten på metoden, men patienten är experten på sig själv. I ett lyhört och respekterande möte skapas tillit till behandlingen och patienten lotsas till ökad tilltro till sin egen förmåga och de egna möjligheterna att på sikt må bättre.

Fysiopeut och patient arbetar tillsammans med enkla rörelser som utförs tillsammans med andningen.

Basal Kroppskännedom används idag inom ett flertal områden. Vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet visar att metoden har god effekt vid exempelvis stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro, depression. BK tillämpas också vid trauma, självmedvetandestörningar, kroppsliga vanföreställningar och psykomotoriska symtom vid psykos sjukdom. Basal kroppskännedom ger även ökad möjlighet att kunna hantera långvarig smärta.