Förebyggande insatser

Bra företagshälsovård handlar om att kunna läsa in sig på miljön och göra rätt saker i rätt tid. Kunskap om arbetsmiljön och tidigt fångade signaler om missförhållanden ger oss underlaget som krävs för att motverka hälsoproblem och skapa bra och lönsamma arbetsplatser.

Kartläggning av arbetsmiljön

På Servicehälsan jobbar vi med arbetsmiljön på flera sätt. Rent fysiskt finns mycket att göra.

Vid behov genomförs ergonomigenomgångar på arbetsplatsen liksom mätningar av t.ex buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation. 

Vår kompetenta arbetsmiljöingenjör gör riskbedömningar och arbetsplatsundersökningar för att undanröja eller minimera fysiska risker på jobbet. Med kartläggningen på plats hjälper vi till att ta fram åtgärdsprogram och förbättringsförslag och upprättar arbetsmiljöpärmar för arbetsplatsen.

Vi jobbar även aktivt med den psykosociala arbetsmiljön och hjälper på olika sätt till att mäta klimatet och stressnivån på arbetsplatsen. Ibland är direkta insatser nödvändiga. Det kan handla om konflikthantering, mobbing eller andra relationsproblem.

Om medarbetare drabbas av ohälsa är det nödvändigt att vi känner till den aktuella arbetsmiljön och att vi har en bra dialog med företagets personalansvariga. Mycket av detta arbete kan sedan användas som underlag i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM). 

Vi genomför också en rad utbildningar inom arbetsmiljöområdet som t.ex BAM - Bättre Arbetsmiljö.

Ergonomifrågor

Vid fysiskt ansträngande arbeten finns en risk för bestående skador, men många belastningsbesvär uppstår också genom felaktiga arbetsställningar. Servicehälsan har kompetens att analysera situationen på en arbetsplats till stöd och hjälp för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vi kan med fördel också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, liksom vid inköp av maskiner och utrustning.  

Arbetsanpassning

Servicehälsan kan stödja och stärka arbetsgivarna i sjukskrivningsprocessen. Vi kan agera redan innan en anställd blir sjukskriven och kan från första sjukdagen ge stöd.

Medicinska kontroller

En viktig del av vårt arbete är att hjälpa arbetsgivaren att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Bra dialog och regelbundna hälsokontroller ger förutsättningar att bromsa eskalerande problem och planera för nödvändiga insatser innan förloppet hunnit för långt.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, som t ex läkarundersökningar, hälsoundersökningar och biologiska provtagningar.

Organisations- och ledarskapsfrågor

Bra arbetsmiljö nås enbart på en arbetsplats där medarbetare tycker om att gå till jobbet. En arbetsplats med motiverande arbetsuppgifter, där varje anställd känner sig delaktig i verksamheten och där alla drar åt samma håll.

Servicehälsan har gedigen kunskap om hur dessa förhållanden skapas. Vi har erfarenheten som krävs för att bygga moderna, effektiva och utvecklande organisationer kring nyckelord som delaktighet och uppslutning kring företagets visioner. Våra medarbetare har också lång erfarenhet kring ledarskapsutveckling och coachning.

Alkohol- och narkotikafrågor

Alkohol- och drogmissbruk förekommer dessvärre på många arbetsplatser. En påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk både för sig själv och andra.

Servicehälsan har hög kompetens inom alkohol- och narkotikarelaterade frågor. Vi kan ge handfasta råd krings angreppssätt vid drogproblematik men också förmedla kontakter med specialister inom vårt nätverk. Som arbetsgivare kan du också få hjälp att utforma policydokument och handlingsprogram kring alkohol och narkotika. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För företag och organisationer ska systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ingå som en del i den dagliga verksamheten. SAM omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Servicehälsan kan ge vägledning kring hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Vi kan också hjälpa dig som arbetsgivare med att ta fram nödvändiga rutiner och policys för arbetet.

Utbildning 

Utbildning är för oss på Servicehälsan en stor och väsentlig del av verksamheten. Vi genomför regelbundet kurser, föreläsningar och program för att stärka våra kunder kunskap.

Utbildningarna finns på flera nivåer och riktar sig till såväl till ledningen som till övriga medarbetare.