Personuppgiftspolicy

Allmänt

Vår roll som tjänsteleverantör och personuppgiftsbiträde är att säkerställa att våra kunders uppgifter hanteras på ett lagligt och säkert sätt. Servicehälsan respekterar våra kunders integritet och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan.

I denna policy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder alla våra tjänster inom företagshälsa. Servicehälsan med dotterbolag är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund, leverantör eller samarbetspartner. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter till exempelvis mobiltelefonnummer, e-postadress, fysisk adress och kunders anställdas personnummer. Servicehälsan kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Servicehälsan registrerar personuppgifter i samband med:

 • Att du och ditt företag blir kund till Servicehälsan eller något av våra dotterbolag.
 • När någon av era anställda besöker någon av våra mottagningar för någon typ av behandling eller utnyttjar vår träningshall.
 • Om du kontaktar oss via e-post eller telefon.
 • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev;
 • Ditt besök på våra webbplatser.
 • Om du överlämnar namn och kontaktuppgifter i samband med ett fysiskt möte.

Samtliga våra medarbetare och konsulter har skrivit under en Sekretessförbindelse där de förbinder sig att inte röja någon form att information som kan kopplas till gällande sekretessregler hos Servicehälsan i Värmland AB eller någon av dotterbolagen.

Samtycke

Att du samtycker innebär att du även fortsättningsvis vill utnyttja våra tjänster erhålla tex nyhetsbrev och information från oss. Du behöver meddela oss om du inte samtycker.

Hur vi använder insamlad information

Servicehälsan behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster på våra mottagningar eller era arbetsplatser.
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • Uppgifter om beställningar och bevakningar av tjänster lagras.
 • För att kunna administrera kundprofiler, eller andra typer av förfrågningar och hur dessa sammanställs och presenteras för respektive kundföretag.
 • För att genomföra analys, utveckling, förbättring av våra produkter och tjänster.
 • För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post för att meddela besökstider och annan relevant information.
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden om våra tjänster och erbjudanden
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Servicehälsan samarbetar endast med partners som anpassat sina personaluppgifter till gällande GDPR förordning.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Vi använder oss av CGM J4 som journal- och bokningssystem. Den uppfyller samtliga krav som finns och följer därmed Patientsäkerhetslagens samtliga krav och bestämmelser.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Servicehälsan kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund, leverantör och samarbetspartner. Uppgifter som inte längre är aktuella gallras kontinuerligt ut och förstörs. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Servicehälsan kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se)

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Servicehälsan eller något av våra dotterbolag.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Denna policy gäller från och med 2018-05-15