Varför företagshälsovård?

Allt fler arbetsgivare inser vikten av en arbetsplats där människor mår bra. Medarbetare som mår bra tycker om att gå till jobbet, är motiverade, mindre sjuka och gör helt enkelt ett bättre arbete. Bra företagshälsovård hjälper företag, myndigheter och organisationer till friska arbetsplatser där personalen trivs och presterar.

Den goda arbetsplatsen

God arbetsmiljö är en arbetsplats där man inte sliter ut sig eller stressar sönder sig i förtid. En arbetsplats som känns meningsfull och begriplig och där man har möjlighet att känna sig uppskattad av chefer och medarbetare främjar hälsan.

Att vi jobbar längre kräver mer av vår arbetsmiljö under hela den yrkesverksamma tiden. Alla har därför rätt till en bra arbetsmiljö oavsett var i livet man befinner sig. För tjänsteföretaget innebär det till exempel att förhindra ohälsa orsakad av stress och hög arbetsbelastning. Där behövs kompetens kring hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och gruppen.

För arbeten med högre grad av fysisk påfrestning är kunskap i belastningsergonomi viktigt. När en verksamhet gör organisationsförändringar behövs kunskap om hur förändringarna kan påverka arbetet. När nya arbetsmetoder, maskiner eller lokaler planeras behövs kunskap om hur det påverkar medarbetarna.

Därför behövs företagshälsovården

Alla arbetsgivare har inte, och kan inte ha, den kompetens som krävs. Därför behövs företagshälsovården.

Företagshälsovården är en oberoende resurs som anlitas för att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Företagsledningen kan få stöd av företagshälsovården i arbetet att nå en arbetsmiljö som effektiviserar verksamheten och får lönsamheten att öka.

Alltid en lönsam investering

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Många studier visar att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Inom företagshälsovården finns kunskapsbredden och den nödvändiga bryggor mellan de olika kompetenserna. Det gör företagshälsovården unik. 

Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är dock det som görs ute på arbetsplatsen av verksamheten själv. För att kunna upphandla och utnyttja företagshälsovårdens tjänster på bästa sätt är samverkan och dialog utifrån varje företags och organisations specifika behov helt avgörande för att effekten och resultatet av insatserna ska bli så bra som möjligt.

Del av lagstiftningen

Användning av företagshälsovård regleras i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

I lagen anges att arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget. I lagtexten anges också att företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården ska också särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs företagshälsovården som en sammanhållen resurs med bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation.

Trots att företagshälsovårdens arbetssätt regleras i lag och föreskrifter är det inte obligatoriskt att ha ett samarbetsavtal med företagshälsan och erbjuda företagshälsovård till sina anställda. Företagshälsovården är marknadsanpassad och ansvaret att köpa in och avtala om tjänster från företagshälsan ligger helt på arbetsgivaren.

Strategisk medspelare

Företagshälsovården är sammanfattningsvis den strategiska part som kan hjälpa till att föreslå åtgärder som underlättar arbetsgivarnas arbete med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och för att underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår.

Ett samarbete mellan företagshälsan och arbetsgivaren kring förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbetslivsinriktad rehabilitering är det som vanligtvis förekommer i avtalen.